پایش سنجش از راه دور
پايش مناطق سیل زده استان خوزستان در فرودین ماه 1398 توسط ماهواره های سنجش از دور

فضا بوم پایش

شرکتی برای خدمات نقشه برداری هوایی و زمینی

2019/12/25 12:52:36
پروژه انجام شده
در دست اجرا
کیفیت کار