جدیدترین اخبار

لیدار چیست؟

در این ویدئو اجزا سامانه لیدار بصورت مختصر ارائه شده است. لیدار یکی از منابع تهیه داده ها در سنجش از دور و فتوگرامتری است.

روش های تعیین تخریب ساختمان از تصاویر و داده های سنجش از دور

در این ارائه براساس یک مقاله مروری انواع روش های تعیین تخریب ساختمان از سنجش از دور ارائه شده است.

پایش تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی با سنجش از دور remote sensing

در این ویدئو که مربوط به یکی از طرح هامون هست تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی استان لرستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و پردازش تصویر استخراج شده.

حداکثر وزن برخاستن پهپاد UAV چیست؟

تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی

استادیوم آزادی در این پست تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی نمایش داده شده است که توسط ماهواره ژئوآی برداشت شد. توان تفکیک این تصویر نیم متر است و می توان از این تصاویر نقشه های با مقیاس بالا تهیه کرد. منبع: شرکت دانش بنیان فضا بوم پایش

اصول رادار

سنجنده‌های رادار معمولاً براساس نحوه عملکردشان به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند. سنجنده های فعال منبع انرژی را از منبع انرژی درون سنجنده به اهداف ارسال می‌کنند. لذا سنجنده‌های فعال یک ارسال کننده و یک دریافت کننده دارند. درحالیکه سنجنده های غیرفعال صرفاً یک دریافت کننده انرژی دارند. به طور کلی سنجنده‌های…

نقشه درصد پوشش گیاهی استان گیلان

نقشه پوشش گیاهی محصول درصد پوشش گیاهی یکی از محصولات پرکاربرد در حیطه علوم زمین است. این محصول میزان پوشش گیاهی استان گیلان را در سال 2015 نشان می دهد. فرمت داده Geotiff است و محدوده این محصول 170 در 183 کیلومتر است. اندازه هر پیکسل این محصول 30 متر است. امکان شناسایی آب سایه…

مدل ارتفاعی رقومی زمین استان گیلان

مدل ارتفاعی رقومی استان گیلان SRTM مخفف کلمه The Shuttle Radar Topography Mission است. در این پست مدل ارتفاعی رقومی زمین در سال 2015 نمایش داده شده است که از SRTM بدست آمده است. دقت مکانی این محصول 30 متری است که از مشاهدات راداری بدست آمده است. با توجه به اینکه استان گیلان دارای…

کاربرد پهپادها در مقابله با ویروس کووید 19

پهپادها می توانند در مقابله با کووید 19 مفید باشند

اخبار سنجش از دور

لیدار چیست؟

در این ویدئو اجزا سامانه لیدار بصورت مختصر ارائه شده است. لیدار یکی از منابع تهیه داده ها در سنجش از دور و فتوگرامتری است.

روش های تعیین تخریب ساختمان از تصاویر و داده های سنجش از دور

در این ارائه براساس یک مقاله مروری انواع روش های تعیین تخریب ساختمان از سنجش از دور ارائه شده است.

پایش تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی با سنجش از دور remote sensing

در این ویدئو که مربوط به یکی از طرح هامون هست تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی استان لرستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و پردازش تصویر استخراج شده.

حداکثر وزن برخاستن پهپاد UAV چیست؟

تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی

استادیوم آزادی در این پست تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی نمایش داده شده است که توسط ماهواره ژئوآی برداشت شد. توان تفکیک این تصویر نیم متر است و می توان از این تصاویر نقشه های با مقیاس بالا تهیه کرد. منبع: شرکت دانش بنیان فضا بوم پایش

اصول رادار

سنجنده‌های رادار معمولاً براساس نحوه عملکردشان به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند. سنجنده های فعال منبع انرژی را از منبع انرژی درون سنجنده به اهداف ارسال می‌کنند. لذا سنجنده‌های فعال یک ارسال کننده و یک دریافت کننده دارند. درحالیکه سنجنده های غیرفعال صرفاً یک دریافت کننده انرژی دارند. به طور کلی سنجنده‌های…

نقشه درصد پوشش گیاهی استان گیلان

نقشه پوشش گیاهی محصول درصد پوشش گیاهی یکی از محصولات پرکاربرد در حیطه علوم زمین است. این محصول میزان پوشش گیاهی استان گیلان را در سال 2015 نشان می دهد. فرمت داده Geotiff است و محدوده این محصول 170 در 183 کیلومتر است. اندازه هر پیکسل این محصول 30 متر است. امکان شناسایی آب سایه…

مدل ارتفاعی رقومی زمین استان گیلان

مدل ارتفاعی رقومی استان گیلان SRTM مخفف کلمه The Shuttle Radar Topography Mission است. در این پست مدل ارتفاعی رقومی زمین در سال 2015 نمایش داده شده است که از SRTM بدست آمده است. دقت مکانی این محصول 30 متری است که از مشاهدات راداری بدست آمده است. با توجه به اینکه استان گیلان دارای…

کاربرد پهپادها در مقابله با ویروس کووید 19

پهپادها می توانند در مقابله با کووید 19 مفید باشند

اخبار فتوگرامتری

لیدار چیست؟

در این ویدئو اجزا سامانه لیدار بصورت مختصر ارائه شده است. لیدار یکی از منابع تهیه داده ها در سنجش از دور و فتوگرامتری است.

روش های تعیین تخریب ساختمان از تصاویر و داده های سنجش از دور

در این ارائه براساس یک مقاله مروری انواع روش های تعیین تخریب ساختمان از سنجش از دور ارائه شده است.

پایش تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی با سنجش از دور remote sensing

در این ویدئو که مربوط به یکی از طرح هامون هست تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی استان لرستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و پردازش تصویر استخراج شده.

حداکثر وزن برخاستن پهپاد UAV چیست؟

تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی

استادیوم آزادی در این پست تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی نمایش داده شده است که توسط ماهواره ژئوآی برداشت شد. توان تفکیک این تصویر نیم متر است و می توان از این تصاویر نقشه های با مقیاس بالا تهیه کرد. منبع: شرکت دانش بنیان فضا بوم پایش

اصول رادار

سنجنده‌های رادار معمولاً براساس نحوه عملکردشان به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند. سنجنده های فعال منبع انرژی را از منبع انرژی درون سنجنده به اهداف ارسال می‌کنند. لذا سنجنده‌های فعال یک ارسال کننده و یک دریافت کننده دارند. درحالیکه سنجنده های غیرفعال صرفاً یک دریافت کننده انرژی دارند. به طور کلی سنجنده‌های…

نقشه درصد پوشش گیاهی استان گیلان

نقشه پوشش گیاهی محصول درصد پوشش گیاهی یکی از محصولات پرکاربرد در حیطه علوم زمین است. این محصول میزان پوشش گیاهی استان گیلان را در سال 2015 نشان می دهد. فرمت داده Geotiff است و محدوده این محصول 170 در 183 کیلومتر است. اندازه هر پیکسل این محصول 30 متر است. امکان شناسایی آب سایه…

مدل ارتفاعی رقومی زمین استان گیلان

مدل ارتفاعی رقومی استان گیلان SRTM مخفف کلمه The Shuttle Radar Topography Mission است. در این پست مدل ارتفاعی رقومی زمین در سال 2015 نمایش داده شده است که از SRTM بدست آمده است. دقت مکانی این محصول 30 متری است که از مشاهدات راداری بدست آمده است. با توجه به اینکه استان گیلان دارای…

کاربرد پهپادها در مقابله با ویروس کووید 19

پهپادها می توانند در مقابله با کووید 19 مفید باشند

اخبار محیط زیست و منابع طبیعی

لیدار چیست؟

در این ویدئو اجزا سامانه لیدار بصورت مختصر ارائه شده است. لیدار یکی از منابع تهیه داده ها در سنجش از دور و فتوگرامتری است.

روش های تعیین تخریب ساختمان از تصاویر و داده های سنجش از دور

در این ارائه براساس یک مقاله مروری انواع روش های تعیین تخریب ساختمان از سنجش از دور ارائه شده است.

پایش تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی با سنجش از دور remote sensing

در این ویدئو که مربوط به یکی از طرح هامون هست تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی استان لرستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و پردازش تصویر استخراج شده.

حداکثر وزن برخاستن پهپاد UAV چیست؟

تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی

استادیوم آزادی در این پست تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی نمایش داده شده است که توسط ماهواره ژئوآی برداشت شد. توان تفکیک این تصویر نیم متر است و می توان از این تصاویر نقشه های با مقیاس بالا تهیه کرد. منبع: شرکت دانش بنیان فضا بوم پایش

اصول رادار

سنجنده‌های رادار معمولاً براساس نحوه عملکردشان به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند. سنجنده های فعال منبع انرژی را از منبع انرژی درون سنجنده به اهداف ارسال می‌کنند. لذا سنجنده‌های فعال یک ارسال کننده و یک دریافت کننده دارند. درحالیکه سنجنده های غیرفعال صرفاً یک دریافت کننده انرژی دارند. به طور کلی سنجنده‌های…

نقشه درصد پوشش گیاهی استان گیلان

نقشه پوشش گیاهی محصول درصد پوشش گیاهی یکی از محصولات پرکاربرد در حیطه علوم زمین است. این محصول میزان پوشش گیاهی استان گیلان را در سال 2015 نشان می دهد. فرمت داده Geotiff است و محدوده این محصول 170 در 183 کیلومتر است. اندازه هر پیکسل این محصول 30 متر است. امکان شناسایی آب سایه…

مدل ارتفاعی رقومی زمین استان گیلان

مدل ارتفاعی رقومی استان گیلان SRTM مخفف کلمه The Shuttle Radar Topography Mission است. در این پست مدل ارتفاعی رقومی زمین در سال 2015 نمایش داده شده است که از SRTM بدست آمده است. دقت مکانی این محصول 30 متری است که از مشاهدات راداری بدست آمده است. با توجه به اینکه استان گیلان دارای…

کاربرد پهپادها در مقابله با ویروس کووید 19

پهپادها می توانند در مقابله با کووید 19 مفید باشند

اخبار نقشه برداری و جی آی اس

لیدار چیست؟

در این ویدئو اجزا سامانه لیدار بصورت مختصر ارائه شده است. لیدار یکی از منابع تهیه داده ها در سنجش از دور و فتوگرامتری است.

روش های تعیین تخریب ساختمان از تصاویر و داده های سنجش از دور

در این ارائه براساس یک مقاله مروری انواع روش های تعیین تخریب ساختمان از سنجش از دور ارائه شده است.

پایش تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی با سنجش از دور remote sensing

در این ویدئو که مربوط به یکی از طرح هامون هست تغییرات سری زمانی پوشش گیاهی استان لرستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و پردازش تصویر استخراج شده.

حداکثر وزن برخاستن پهپاد UAV چیست؟

تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی

استادیوم آزادی در این پست تصویر توان تفکیک مکانی بالا استادیوم آزادی نمایش داده شده است که توسط ماهواره ژئوآی برداشت شد. توان تفکیک این تصویر نیم متر است و می توان از این تصاویر نقشه های با مقیاس بالا تهیه کرد. منبع: شرکت دانش بنیان فضا بوم پایش

اصول رادار

سنجنده‌های رادار معمولاً براساس نحوه عملکردشان به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند. سنجنده های فعال منبع انرژی را از منبع انرژی درون سنجنده به اهداف ارسال می‌کنند. لذا سنجنده‌های فعال یک ارسال کننده و یک دریافت کننده دارند. درحالیکه سنجنده های غیرفعال صرفاً یک دریافت کننده انرژی دارند. به طور کلی سنجنده‌های…

نقشه درصد پوشش گیاهی استان گیلان

نقشه پوشش گیاهی محصول درصد پوشش گیاهی یکی از محصولات پرکاربرد در حیطه علوم زمین است. این محصول میزان پوشش گیاهی استان گیلان را در سال 2015 نشان می دهد. فرمت داده Geotiff است و محدوده این محصول 170 در 183 کیلومتر است. اندازه هر پیکسل این محصول 30 متر است. امکان شناسایی آب سایه…

مدل ارتفاعی رقومی زمین استان گیلان

مدل ارتفاعی رقومی استان گیلان SRTM مخفف کلمه The Shuttle Radar Topography Mission است. در این پست مدل ارتفاعی رقومی زمین در سال 2015 نمایش داده شده است که از SRTM بدست آمده است. دقت مکانی این محصول 30 متری است که از مشاهدات راداری بدست آمده است. با توجه به اینکه استان گیلان دارای…

کاربرد پهپادها در مقابله با ویروس کووید 19

پهپادها می توانند در مقابله با کووید 19 مفید باشند